SLOVENČINA       
 

PODANÉ PROJEKTY NA UV – SR V ROKU 2014
"26. Festival hrvatske kulture u Slovačkoj"


Ide o tradičné už 26-ročné kultúrne podujatie chorvátskej menšiny na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou za účasti zahraničných umelcov a skupín. Festival chorvátskej kultúry je dnes už na Slovensku očakávané podujatie v rámci kultúrnych aktivít Bratislavy a jej okolia. V nie poslednom rade je cieľom slovenských Chorvátov otvoriť sa aj ostatným menšinám a predovšetkým majoritnému národu. Umožniť im spoznávať aj inú kultúru, a to najmä účinkovaním jednotlivých folklórnych súborov domácich i zahraničných. Festival sa zrodil v roku 1989 v Devínskej Novej Vsi v rámci renesancie aktivít tu žijúcej menšiny. Vznikom platformy občianskych združení v ostatných obciach s chorvátskou menšinou sa vytvorili aj tu folklórne súbory a Festival sa stal práve pre nich priestorom na prezentáciu výsledkov svojej celoročnej práce. Festival umožňuje lepšie spoznávanie vnútorného života príslušníkov menšiny v jednotlivých obciach, ale aj smerom von.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
28.06.2014 - 29.06.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Jozefína Daničová Ing.

2. Festival "Dobrodošli"


Festival predstavuje prehliadku folklóru zo všetkých krajov, kde dnes v Európe Chorváti žijú s dôrazom na Chorvátov na Slovensku. Festival umožňuje lepšie spoznávanie vnútorného života príslušníkov menšiny v jednotlivých krajinách a obciach navzájom, a smerom von k majoritnému národu vytvára priestor na prezentáciu chorvátskej kultúry na Slovensku a v Bratislave, ako jednej z autochtónnych menšín žijúcich na Slovensku. V rámci festivalu bude prezentovaná aj spoločná choreografia príslušníkov chorvátskych etník zo Slovenska, Chorvátska , Maďarska a Rakúska pripravovaná špeciálne pre tento festival.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Jarovce


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.06.2014 - 31.07.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Rudolf Streck Ing.

Večer folklóru Chorvátov na Slovensku


Chorvátsky folklór je osobitý svojím prejavom a predovšetkým svojím podaním, preto považujeme za prínosné práve sústredenia jednak vedúcich súborov, ale aj ich členov, na ktorých okrem odborných znalostí obohacujú svoje repertoáre o autentický folklór, zdokonaľujú sa v materinskom jazyku a v neposlednej miere prinášajú motiváciu pre deti a mládež prepotrebnú pre zachovanie kultúrneho dedičstva predkov. Výstupom týchto aktivít bude celovečerný koncert v Dome kultúry v Bratislave-Dúbravke, ktorý má vždy obrovský ohlas u jeho návštevníkov, a to predovšetkým u príslušníkov majoritného národa.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Dúbravka


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.04.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Ján Maász RNDr.

"Hrvatski dani" - Chorvátske dni v jednotlivých obciach s chorvátskou minoritou


Zámerom projektu HRVATSKI DANI / Chorvátske dni v jednotlivých obciach je predstaviť a na verejnosti prezentovať výsledky práce jednotlivých chorvátskych kultúrnych spolkov v obciach s chorvátskou menšinou. Spôsob si volia jednotlivé spolky, a to formou slávnostných koncertov, na ktorých sa predstavia vlastné kultúrne skupiny, prípadne celodenným podujatím, ktorého súčasťou bude prezentácia vlastnej publikačnej činnosti, večer poézie a prózy, prípadne osobitné podujatie venované deťom a mládeži. Cieľom je zvýšiť informovanosť o kultúre chorvátskej menšiny a práce miestnych spolkov v danej obci a iniciovať záujem o život chorvátskej menšiny u všetkých jej príslušníkov a informovať o ňom príslušníkov majoritného národa, ktorého sme súčasťou.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Jarovce, Bratislava - Čunovo, Chorvátsky Grob


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.04.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
miestny


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Rudolf Streck Ing.

Časopis "Hrvatska Rosa"


Hlavným cieľom je stmeľovať príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny prostredníctvom uchovania si materinského jazyka a spoznávania historických súvislostí príchodu predkov na územie dnešného Slovenska, ako aj chorvátskej menšiny žijúcej v okolitých susedských štátoch (Maďarsko, Rakúsko, Česko).

Medzi ďalšie úlohy tohto periodika patrí prezentovanie rozličných aktivít jednotlivých chorv. spolkov, folklórnych skupín a jednotlivcov, realizovaných doma i v zahraničí.

Časopis má ambíciu pôsobiť ako prostriedok na zdokonaľovanie sa v ovládaní spisovného chorvátskeho jazyka na jednej strane a na strane druhej na zachovanie rozličných nárečových prvkov - v dnešnom slova zmysle archaizmov vzácnych pre súčasných jazykovedcov. Stručný popis projektu vyplýva z jeho cieľov uvedených v predchádzajúcej stati.

Redakcia má ambíciu rozšíriť autorský kolektív prispievateľov, a to nielen z príslušníkov menšiny, ale vzhľadom na pohľad z vonka, ktorý môže byť v mnohom podnetný, aj majoritného národa. Ročník vydávania časopisu Hrvatska rosa 2014 pokračuje ďalej vo svojej existencii a nadväzuje na úspešných prvých jedenásť rokov, ktoré nielen naši čitatelia, ale aj zahraniční, vrátane zahraničných knižníc hodnotia kladne.MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.01.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Jozefína Daničová Ing.

CD "Stara kumpanija"


Projekt predstavuje CD nosič, na ktorom budú prezentované piesne z repertoáru hudobno speváckeho súboru Rosica, ktorý pôsobí od roku 1989 a aktívne reprezentuje našu menšinovú kultúru na mnohých festivaloch. Ide o piesne, ktoré prezentujú prierez ich pôsobenia, ako súčasti kultúry Chorvátov na Slovensku už 25 rokov.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.01.2014 - 30.11.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
miestny


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Martin Čorej Mgr.

Medzinárodný letný tábor detí a mládeže v Chorvátsku


Jazykové sústredenie detí a mládeže chorvátskej komunity za účelom zdokonalenia sa v materinskom jazyku - spisovnom chorvátskom jazyku. Tábor bude organizovaný v Chorvátsku, v prostredí, kde budú účastníci mať možnosť komunikovať s chorvátskymi deťmi, ktoré budú v tomto tábore spolu s našimi deťmi. Výučba bude organizovaná pod vedením jazykových pedagógov z Chorvátska v zariadení "Škola v prírode". Nadväzovanie nových priateľstiev prispeje k budúcej komunikácii našich detí v spisovnom jazyku, či už pri osobných stykoch alebo prostredníctvom internetu.

Cieľová skupina: Deti a mládež od 10 do 18 rokov, v počte 80 osôb. Výučba spisovného chorvátskeho jazyka pod odborným vedením jazykových pedagógov, spojená so živou konverzáciou v prirodzenom jazykovom prostredí.
Voľný čas mimo výučby sa využije na nácvik piesní a prípravu spoločného programu, ktorým vyvrcholí 10-dňový pobyt účastníkov v tábore.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Chorvátsko - Selce


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.07.2014 - 31.08.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Ján Maász RNDr.

Tvorivé dielne chorvátskej kultúry


Hlavnou náplňou projektu je pripraviť a zorganizovať stretnutia mládeže, členov rôznych kultúrnych skupín, speváckych, tanečných a hudobných, ktoré budú zamerané na nácvik originálnych chorvátskych piesní a tancov pod odborným vedením choreografa, prípadne hudobného pedagóga z Chorvátska. Vzhľadom na osobitosť a špecifickosť chorvátskeho folklóru je táto aktivita pre našu menšinu potrebná. O takéto podujatie je záujem u chorvátskej mládeže veľmi veľký, pretože tu majú aj možnosť spolupracovať s umelcami z chorvátskych súborov z Maďarska, Rakúska i Chorvátska.

Vyvrcholením tohto podujatia je Celovečerný koncert, na ktorom mladí umelci predvedú to, čo sa na Tvorivých dielňach naučili. Koncert má ďalšie reprízy aj v susedných krajinách. Mládež má obrovské šance stretávať sa aj cezhraničné pri duchaplnej tvorivej práci, čo je pre nich motivujúce a pre nás istá záruka kontinuity zachovávania kultúrneho dedičstva našich predkov.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.09.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Terézia Mardiaková Mgr.art

"Hrvatski igrokaz" - Chorvátske menšinové divadlo


Projekt pozostáva zo samotného nácviku predstavenia v chorvátskom jazyku a následného prezentovania na verejnosti. Divadelné predstavenie pozostáva zo situačných scénok prepojených hudobno-tanečnými vstupmi. Aktérmi budú príslušníci chorvátskej menšiny na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je aktívne zapojenie príslušníkov chorvátskej menšiny v rámci tohto projektu, ktoré zlepší ich znalosť chorvátskeho materinského jazyka a umožní širokej verejnosti oboznámiť sa s chorvátskym jazykom a kultúrou prostredníctvom divadelnej tvorby. Jedným z čiastkových cieľov je aj pokračovanie v znovu oživení chorvátskeho ochotníckej divadelnej tvorby na Slovensku.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Jarovce, Bratislava - Čunovo, Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.04.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
regionálny


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Rudolf Streck Ing.

ZAVRŠENI ROJEKTI 2013

"25. Festival hrvatske kulture u Slovačkoj"


Projekt predstavlja pripremu, organizaciju i održanje smotre folklora Hrvata u Slovačkoj na 25. Festivalu hrvatske kulture u Devinskom Novom Selu. Jubilarni 25.Festival je priredjen svake godine redovito i sudjeluju na njemu folklorne grupe Hrvata iz Slovačke. U okviru festivala se priredjuje i gastro priredba hrvatskih jila preko pojedinih hrvatskih kulturnih udrguga u mjestima i druge priredbe kao seminar, hrvatska Sv. Misa itd. Projekt je organiziran Hrvatskim kulturnim savezom u Slovačkoj u suradnji s obćinom Bratislava-Devinsko Novo Selo. Projekt sadrži nekoliko pripremnih faza, fazu relizacije i fazu vrednovanja uspješnosti projekta.

Kronologija realizacije projekta:

Priprema ideje za projekt i odluka Izvršnog odbora HKS u Slovačkoj(sječanj-ožujak2013),
Priprema scenarija i koreografija 25.Festivala hrvatske kulture(travanj-lipanj2013),
Odibiranje i priprema nastupajućih hrvatskih folklornih grupa(svibanj-lipanj2013)
Priprema i distribucija promotivnih materijala(lipanj2013)
Realizacija 25.Festivala hrvatske kulture (22.-23.6.2013),
Završno vrednovanje uspješnosti projekta Izvršnim odborom HKS u Slovačkoj(srpanj-kolovoz2013).

Nastupajuće hrvatske folklorne grupe na festivalu

Dičja plesačka grupa „Grbarčieta“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Dičja plesačka grupa „Ljuljanka“ iz Hrvatskoga Jandrofa,
Muzičko-pjevačka grupa „Rosica“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Tamburaška grupa „Čunovski bećari“ iz Čunova,
Folklorna grupa „Črip“ iz Devinskoga Novoga Sela,
„Muško jačkarno društvo“ Hrvatski Jandrof,
Tamburica „Konjic“ Hrvatski Jandrof i Čunovo
Muzičko.pjevačka grupa „Hrvatanka“ iz Hrvatskog Groba,
I ostale hrvatske folklorne grupe iz Hrvatske, Madjarske, Austrije i Češke.

Festival se održava na Kulturnom dvoru u Devinskom Novom Selu. Dva dana festivala daju prostor i drugim priredbama izvam smotre hrvatskog folklora, kao gastro priredbi, seminaru s hrvatskom tematikom i hrvatskoj Sv. Misi u domaćoj crikvi Duha Svetoga u Devinskom Novom Selu.

"Dobrodošli" – Hrvatski festival u Bratislavi


Projekt predstavlja pripremu, organizaciju i održanje smotre folklora Hrvata u Slovačkoj u Bratislavi. Festival dobrodošli je priredjen u okviru proslave 480. godišnjice doseljenja gradišcánskih Hrvata u područje današnje Slovačke, Austrije, Madjarske i Češke i u prigodii ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Na festilavu sudjeluju folklorne grupe Hrvata iz Slovačke i jedan dio festivala predstavlja i povorka u hrvatskim nošnjama na kolima sa konjima i zajedničkom koreografijom „Svehrvatsko kolo“. Projekt je organiziran pod pokroviteljstvom Veleposlavnstva Republike Hrvatske u Bratislavi u suradnji s obćinom Bratislava-Stari Grad, Hrvatskim kulturnim društvom u Gradišću i Društvom gradišcánskih Hrvata u Madjarskoj. Projekt sadrži nekoliko pripremnih faza, fazu relizacije i fazu vrednovanja uspješnosti projekta.

Kronologija realizacije projekta:

Priprema ideje za projekt i odluka Izvršnog odbora HKS u Slovačkoj(sječanj-ožujak2013),
Odluka za pokroviteljstvo i dogovori o suradnji s gradom Bratislavom i ostalima patrnerima(ožuljak-svibanj),
Priprema scenarija i koreografija Festivala DOBRODOŠLI(travanj-lipanj2013),
Odibiranje i priprema nastupajućih hrvatskih folklornih grupa(svibanj-lipanj2013)
Priprema i distribucija promotivnih materijala(lipanj2013)
Realizacija Festivala „Dobrodošli“(13.7.2013),
Završno vrednovanje uspješnosti projekta Izvršnim odborom HKS u Slovačkoj(srpanj-kolovoz2013).

Nastupajuće hrvatske folklorne grupe na festivalu:

Dičja plesačka grupa „Grbarčieta“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Dičja plesačka grupa „Ljuljanka“ iz Hrvatskoga Jandrofa,
Tamburaška grupa „Čunovski bećari“ iz Čunova,
Folklorna grupa „Črip“ iz Devinskoga Novoga Sela,
„Muško jačkarno društvo“ Hrvatski Jandrof,
Tamburica „Konjic“ Hrvatski Jandrof i Čunovo
Muzičko-pjevačka grupa „Hrvatanka“ iz Hrvatskog Groba,
Muđunarodni folklorni ansambl MFA (HR,A,HU,SK)

Festival se održava na Trgu P.O.Hviezdoslava u Bratislavi ispred Slovačkog nacionalnog kazališta, koje je jedno od najatraktivnijih prostora grada Bratislave. Trg daje dosta veliki prostor i za povorku s konjima i kolima u hrvatskim nošnjama, ča predstavlja osobitu zanimljivu točku ovoga festivala povrh predvidjenog kulturnog programa na glavnoj pozornici. Festival će početi u 18:00 sati i trajati 3 sata (do 21:00 sati), ča predstavlja prostor za prezantiranje cijele širine folklora Hrvata u Slovačkoj preko nastupajućih KUD-ova.

Podupiranje hrvatskog folklora, kulture i jezika u Slovačkoj


Projekt je predvidjen za podupiranje aktivnosti pojedinih hrvatskih foklornih društava, hrvatskih kulturnih društava i hrvatske kazališne grupe u Slovačkoj. Preko projekta su financirane nastupe u Slovačkoj i inozemstvu i vježbanje novih programa pojedinih hrvatskih folklorno-umjetničkih udruga.

Projekt predstavlja financijsko podupiranje cijelogodišnje djelatnosti sljedeći hrvatskih udruga u Slovačkoj:

Dičja folklorna grupa „Grbarčieta“, iz Devinskoga Novoga Sela
Dičja folklorna grupa „Ljuljanka“, iz Hrvatskoga Jandrofa
Tamburica „Konjic“, iz Hrvatskoga Jandrofa i Čunova
Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof,
Pjevačko-tamburaško društvo „Hrvatanka“ iz Hrvatskoga Groba,
Muzičko-pjevački ansambl „Rosica“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Tamburaška grupe „Čunovski bećari“ iz Čunova,
Folklorna grupa „Črip“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Hrvatska kazališna grupa u Slovačkoj iz Čunova i Hrvatskoga Jandrofa,
Hrvatskih kulturnih društava u Slovačkoj i Kluba mladih Hrvata,
Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj.

U glavnom ide za financiranje aktivnosti pojedinih društava, koje preko projekta osiguravaju njihovu mogućnost napravljati nove programe, i to preko novih muzičkih obrada starih hrvatskih pjesama i novih koreografija za društva, dalje se preko projekta financira prijevoz na njihove pojedine nastupe u Slovačkoj i inozemstvu.

U projektu su uključene i aktivnosti koje podupiraju podučavanje hrvatskog jezika, koje je organizirano preko pojedinih seoskih kulturnih društav i preku HKSS u naseljima i „Ljetnom školom hrvatskog jezika u Hrvatskoj“.

Projekt podupira i djelovanje hrvatske kazališne grupe u Slovačkoj, koja svaku godinu sprema hrvatski igrokaz i njega prezentira po hrvatskim mjestima u Slovačkoj i inozemstvu.

Dio projekta je orjentiran i na prezentaciju naše hrvatske nacionalne grupe preko našeg folklora, književnosti, historije i tradicionalnih proizvoda Hrvata u Slovačkoj, i to u Hrvatskoj, Slovačkoj i okolitim zemljama na raznim javnim hrvatskim kulturnim priredbama, kao naprimjer: „Lijepom našom“ u Šopronu(Sopron-HU), „Sajam gradišćanskih Hrvata“ u Borti(Oberwart-A), Koncert u priliki 20. godišnjice uzajamnog priznanja Republike Hrvatske i Republike Slovačke u Zagrebu, Svjetko nogonetno naticanje hrvatskih manjina u Vukovaru, festival „Po stazah naših Stari“ u Udbini itd..

Projekt predstavlja glavni izvor za financiranje prezentacije i djelovanja naše nacijonalne grupe preko svojih hrvatskih kulturnih udruga u Slovačkoj u 2013. godini i umogućuje obstanak i razvitak naše bogate i puno vridne hrvatske kulturne baštine Hrvata u Slovačkoj.

"Hrvatski dani" u hrvatski seli u Slovačkoj


Projekt predstavlja pripremu, organizaciju i održanje četirih samostalnih smotra hrvatskoga folklora i folklora Hrvata u Slovačkoj u pojedinim hrvatskim naseljama u Slovačkoj (u Čunovu, u Devinskom Novom Selu, u Hrvatskom Grobu i Hrvatskom Jandrofu). Pojedini Hrvatski dani se priredjuju preko hrvatskih kulturnih zajednica u mjestima u suradnji s Hrvatskim Kulturnim savezom u Slovačkoj. U Ovoj godini se organiziravu u svakom hrvatskom naselju jur po već kao dvadeseti put i svaka pojedina smotra hrvatskog folklora predstavlja jednu od najtradicijonalnijih hrvatskih priredba u Slovačkoj.
Projekt je organiziran tjekom cijele godine u suradnji Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj i pojedinih hrvatskih kulturnih zajednica u selima. Projekt predstavljalja za svaki pojedini Hrvatski dan(ukupno se organiziraju četire priredbe) u svakome hrvatskom naselju u Slovačkom nekoliko pripremnih faza, fazu relizacije i fazu vrednovanja uspješnosti projekta.

Kronologija realizacije projekta:

Odluka za ternim svake pojedine priredbe i dogovore o suradnji sa domaćom obćinom i ostalim patrnerima,
Priprema scenarija i koreografija pojedinih Hrvatskih dana,
Odibiranje i priprema nastupajućih hrvatskih folklornih grupa,
Priprema i distribucija promotivnih materijala,
Realizacija pojedinih Hrvatskih dana,
Završno vrednovanje uspješnosti projekta Izvršnim odborom HKS u Slovačkoj.

Nastupajuće hrvatskefolklorne grupe na pojedinih priredba ukupno:

Dičja plesačka grupa „Grbarčieta“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Dičja plesačka grupa „Ljuljanka“ iz Hrvatskoga Jandrofa,
Tamburaška grupa „Čunovski bećari“ iz Čunova,
Folklorna grupa „Črip“ iz Devinskoga Novoga Sela,
„Muško jačkarno društvo“ Hrvatski Jandrof,
Tamburica „Konjic“ Hrvatski Jandrof i Čunovo
Muzičko-pjevačka grupa „Hrvatanka“ iz Hrvatskog Groba,
Muzičko-pjevačka grupa „Rosica“ iz Devinskoga Novoga Sela
I ostale hrvatske folklorne grupe iz inozemstva.

Pojedini Hrvatski dani se održavaju u svakome jednome naselju u kulturnoj dvorani ili na glavnom trgu obćine na za ovu piredbu osobito napravenoj pozornici. Hrvatski dan (ukupno četire) predstavlja prostor za prezantiranje cijele širine folklora Hrvata u Slovačkoj u hrvatskim naseljima u Slovačkoj.

Književnost Hrvata u Slovačkoj


Projekt je predvidjen za podupiranje aktivnosti Hrvata u Slovačkoj na područku izdavanja hrvatskog časopisa i knjige na hrvatskom jeziku. Izdanvaje hrvatskih publikacija u Slovačkoj i njega podupiranje preko projekta predstavlja i puno autentičnih na starohrvatskom tzv.“gradišćanskohrvatskom“ jeziku ovim putem publiciranih tekstova, što predstavlja posebnu vridnost ovog projekta, nakoliko ide za varijantu hrvatskog jezika iz početka 16. stoljeća. Projekt predstavlja financiranje troškova za časopis Hrvata u Slovačkoj „Hrvatska rosa“, i to u glavnom honorare za pojedine referate i tekste na hrvatskom jeziku publicirane u časopisu. Časopis izhaja četire pute u godini i u proškoj godini 2012. je proslavio ovaj hrvatski časopis 12. godišnicu početka svoga izdavanja u Slovačkoj.

Preko projekta je financirano i izdanje knjge pjesmov na starom hrvatskom dijalektu iz Devinskoga Novoga Sela domaćega hrvatskoga pjesnika Joška Balaža iz Devinskoga Novoga Sela pod nazivom: „Vraćanje domom“. Ova publikacija izvan svoje umjetničke vridnosti prezentira i preko pojedinih u njoj pobliciranih pjesmov stanje hrvatskoga seoskoga dijalekta začuvanoga u selu u polovici 20. stoljeća.

Projek predstavlja važan izvor za financiranje hrvatskih publikácija u Slovačkoj i prezentacije jezične, historične i kulturne baštine Hrvata u Slovačkom na području hrvatske književnosti i pismene hrvatske kulture u Slovačkoj.

AKTUALNO | O NAMI | DRUŠTVA | ARHIV | GALERIJA | PROJEKTI | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 by HKS | made by p6®