HRVATSKI       
 

PODANÉ PROJEKTY NA UV – SR
Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky k projektu „Medzinárodný detský tábor detí a mládeže v Chorvátsku" 2016.


Vážený dodávateľ, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku – Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, Mandľová 80, 851 10 Bratislava, Ičo:30774691 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky „Ubytovanie detí a mládeže v mestečku Selce v Chorvátsku“ s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom prieskumu trhu.

Predmetom zákazky je ubytovanie v rámci projektu „Medzinárodný detský tábor detí a mládeže v Chorvátsku (Množstvo: 2 turnusy po 40 osôb na 7 nocí, čo predstavuje spolu 560 prenocovaní. Miesto: Selce Chorvátsko, Termín: Júl-August2016). Základné informácie potrebné pre predloženie cenovej ponuky a opis predmetu zákazky sú uvedené v dokumente „Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky“, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

Pre daný účel sme si dovolili osloviť Vašu spoločnosť so žiadosťou o poskytnutie cenovej ponuky.

Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na uvedený predmet zákazky.

Cenovú ponuku za Vašu spoločnosť je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: slovhrvat@mail.t-com.sk v lehote do 01. 07. 2016 do 10:00 h na vašom firemnom papieri s údajmi vašej spoločnosti formulári. Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa.

V Bratislave 24.6.2016

S pozdravom

Ing. Radoslav Jankovič
Predseda CHKZS
„Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky“, príloha č. 1.

Zákazka: Ubytovanie detí a mládeže v mestečku Selce v Chorvátsku

Termín zverejnenia: 24.6.2016

Termín realizácie: Júl-August2016

Miesto: Selce Chorvátsko

Termín zverejnenia: 24.6.2016

Termín na predkladanie ponúk do: 1.7.2016 10:00 hod

Termín realizácie: Júl-August2016

Popis zákazky: Ubytovanie- 560 prenocovaní osoba/noc (v dvoch 7-dňových turnusoch po 40 osôb, čiže 2 x 40 osôb x 7 nocí = 560 osoba/noc).

Miesto: Selce Chorvátsko

Predpokladaná hodnota zákazky 6.300,-Eur (11,25 Eur za osobu a noc x 560 prenocovaní)


"26. Festival hrvatske kulture u Slovačkoj"


Ide o tradičné už 26-ročné kultúrne podujatie chorvátskej menšiny na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou za účasti zahraničných umelcov a skupín. Festival chorvátskej kultúry je dnes už na Slovensku očakávané podujatie v rámci kultúrnych aktivít Bratislavy a jej okolia. V nie poslednom rade je cieľom slovenských Chorvátov otvoriť sa aj ostatným menšinám a predovšetkým majoritnému národu. Umožniť im spoznávať aj inú kultúru, a to najmä účinkovaním jednotlivých folklórnych súborov domácich i zahraničných. Festival sa zrodil v roku 1989 v Devínskej Novej Vsi v rámci renesancie aktivít tu žijúcej menšiny. Vznikom platformy občianskych združení v ostatných obciach s chorvátskou menšinou sa vytvorili aj tu folklórne súbory a Festival sa stal práve pre nich priestorom na prezentáciu výsledkov svojej celoročnej práce. Festival umožňuje lepšie spoznávanie vnútorného života príslušníkov menšiny v jednotlivých obciach, ale aj smerom von.

MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
28.06.2014 - 29.06.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Jozefína Daničová Ing.

2. Festival "Dobrodošli"


Festival predstavuje prehliadku folklóru zo všetkých krajov, kde dnes v Európe Chorváti žijú s dôrazom na Chorvátov na Slovensku. Festival umožňuje lepšie spoznávanie vnútorného života príslušníkov menšiny v jednotlivých krajinách a obciach navzájom, a smerom von k majoritnému národu vytvára priestor na prezentáciu chorvátskej kultúry na Slovensku a v Bratislave, ako jednej z autochtónnych menšín žijúcich na Slovensku. V rámci festivalu bude prezentovaná aj spoločná choreografia príslušníkov chorvátskych etník zo Slovenska, Chorvátska , Maďarska a Rakúska pripravovaná špeciálne pre tento festival.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Jarovce


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.06.2014 - 31.07.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Rudolf Streck Ing.

Večer folklóru Chorvátov na Slovensku


Chorvátsky folklór je osobitý svojím prejavom a predovšetkým svojím podaním, preto považujeme za prínosné práve sústredenia jednak vedúcich súborov, ale aj ich členov, na ktorých okrem odborných znalostí obohacujú svoje repertoáre o autentický folklór, zdokonaľujú sa v materinskom jazyku a v neposlednej miere prinášajú motiváciu pre deti a mládež prepotrebnú pre zachovanie kultúrneho dedičstva predkov. Výstupom týchto aktivít bude celovečerný koncert v Dome kultúry v Bratislave-Dúbravke, ktorý má vždy obrovský ohlas u jeho návštevníkov, a to predovšetkým u príslušníkov majoritného národa.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Dúbravka


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.04.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Ján Maász RNDr.

"Hrvatski dani" - Chorvátske dni v jednotlivých obciach s chorvátskou minoritou


Zámerom projektu HRVATSKI DANI / Chorvátske dni v jednotlivých obciach je predstaviť a na verejnosti prezentovať výsledky práce jednotlivých chorvátskych kultúrnych spolkov v obciach s chorvátskou menšinou. Spôsob si volia jednotlivé spolky, a to formou slávnostných koncertov, na ktorých sa predstavia vlastné kultúrne skupiny, prípadne celodenným podujatím, ktorého súčasťou bude prezentácia vlastnej publikačnej činnosti, večer poézie a prózy, prípadne osobitné podujatie venované deťom a mládeži. Cieľom je zvýšiť informovanosť o kultúre chorvátskej menšiny a práce miestnych spolkov v danej obci a iniciovať záujem o život chorvátskej menšiny u všetkých jej príslušníkov a informovať o ňom príslušníkov majoritného národa, ktorého sme súčasťou.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Jarovce, Bratislava - Čunovo, Chorvátsky Grob


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.04.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
miestny


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Rudolf Streck Ing.

Časopis "Hrvatska Rosa"


Hlavným cieľom je stmeľovať príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny prostredníctvom uchovania si materinského jazyka a spoznávania historických súvislostí príchodu predkov na územie dnešného Slovenska, ako aj chorvátskej menšiny žijúcej v okolitých susedských štátoch (Maďarsko, Rakúsko, Česko).

Medzi ďalšie úlohy tohto periodika patrí prezentovanie rozličných aktivít jednotlivých chorv. spolkov, folklórnych skupín a jednotlivcov, realizovaných doma i v zahraničí.

Časopis má ambíciu pôsobiť ako prostriedok na zdokonaľovanie sa v ovládaní spisovného chorvátskeho jazyka na jednej strane a na strane druhej na zachovanie rozličných nárečových prvkov - v dnešnom slova zmysle archaizmov vzácnych pre súčasných jazykovedcov. Stručný popis projektu vyplýva z jeho cieľov uvedených v predchádzajúcej stati.

Redakcia má ambíciu rozšíriť autorský kolektív prispievateľov, a to nielen z príslušníkov menšiny, ale vzhľadom na pohľad z vonka, ktorý môže byť v mnohom podnetný, aj majoritného národa. Ročník vydávania časopisu Hrvatska rosa 2014 pokračuje ďalej vo svojej existencii a nadväzuje na úspešných prvých jedenásť rokov, ktoré nielen naši čitatelia, ale aj zahraniční, vrátane zahraničných knižníc hodnotia kladne.MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.01.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Jozefína Daničová Ing.

CD "Stara kumpanija"


Projekt predstavuje CD nosič, na ktorom budú prezentované piesne z repertoáru hudobno speváckeho súboru Rosica, ktorý pôsobí od roku 1989 a aktívne reprezentuje našu menšinovú kultúru na mnohých festivaloch. Ide o piesne, ktoré prezentujú prierez ich pôsobenia, ako súčasti kultúry Chorvátov na Slovensku už 25 rokov.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.01.2014 - 30.11.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
miestny


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Martin Čorej Mgr.

Medzinárodný letný tábor detí a mládeže v Chorvátsku


Jazykové sústredenie detí a mládeže chorvátskej komunity za účelom zdokonalenia sa v materinskom jazyku - spisovnom chorvátskom jazyku. Tábor bude organizovaný v Chorvátsku, v prostredí, kde budú účastníci mať možnosť komunikovať s chorvátskymi deťmi, ktoré budú v tomto tábore spolu s našimi deťmi. Výučba bude organizovaná pod vedením jazykových pedagógov z Chorvátska v zariadení "Škola v prírode". Nadväzovanie nových priateľstiev prispeje k budúcej komunikácii našich detí v spisovnom jazyku, či už pri osobných stykoch alebo prostredníctvom internetu.

Cieľová skupina: Deti a mládež od 10 do 18 rokov, v počte 80 osôb. Výučba spisovného chorvátskeho jazyka pod odborným vedením jazykových pedagógov, spojená so živou konverzáciou v prirodzenom jazykovom prostredí.
Voľný čas mimo výučby sa využije na nácvik piesní a prípravu spoločného programu, ktorým vyvrcholí 10-dňový pobyt účastníkov v tábore.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Chorvátsko - Selce


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.07.2014 - 31.08.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Ján Maász RNDr.

Tvorivé dielne chorvátskej kultúry


Hlavnou náplňou projektu je pripraviť a zorganizovať stretnutia mládeže, členov rôznych kultúrnych skupín, speváckych, tanečných a hudobných, ktoré budú zamerané na nácvik originálnych chorvátskych piesní a tancov pod odborným vedením choreografa, prípadne hudobného pedagóga z Chorvátska. Vzhľadom na osobitosť a špecifickosť chorvátskeho folklóru je táto aktivita pre našu menšinu potrebná. O takéto podujatie je záujem u chorvátskej mládeže veľmi veľký, pretože tu majú aj možnosť spolupracovať s umelcami z chorvátskych súborov z Maďarska, Rakúska i Chorvátska.

Vyvrcholením tohto podujatia je Celovečerný koncert, na ktorom mladí umelci predvedú to, čo sa na Tvorivých dielňach naučili. Koncert má ďalšie reprízy aj v susedných krajinách. Mládež má obrovské šance stretávať sa aj cezhraničné pri duchaplnej tvorivej práci, čo je pre nich motivujúce a pre nás istá záruka kontinuity zachovávania kultúrneho dedičstva našich predkov.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.09.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
medzinárodný


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Terézia Mardiaková Mgr.art

"Hrvatski igrokaz" - Chorvátske menšinové divadlo


Projekt pozostáva zo samotného nácviku predstavenia v chorvátskom jazyku a následného prezentovania na verejnosti. Divadelné predstavenie pozostáva zo situačných scénok prepojených hudobno-tanečnými vstupmi. Aktérmi budú príslušníci chorvátskej menšiny na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je aktívne zapojenie príslušníkov chorvátskej menšiny v rámci tohto projektu, ktoré zlepší ich znalosť chorvátskeho materinského jazyka a umožní širokej verejnosti oboznámiť sa s chorvátskym jazykom a kultúrou prostredníctvom divadelnej tvorby. Jedným z čiastkových cieľov je aj pokračovanie v znovu oživení chorvátskeho ochotníckej divadelnej tvorby na Slovensku.


MIESTO REALIZÁCIE/LOKALITA PROJEKTU:
Bratislava - Jarovce, Bratislava - Čunovo, Bratislava - Devínska Nová Ves


TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU:
01.04.2014 - 31.12.2014


PÔSOBNOSŤ PROJEKTU:
regionálny


ODBORNÝ GARANT PROJEKTU (meno, priezvisko, titul):
Rudolf Streck Ing.

UKONČENÉ PROJEKTY 2013

"25. Festival chorvátskej kultúry"


PSamotná príprava už 25. jubilejného dvojdňového festivalu sa začala už v minulom roku po skončení predošlého 24. Festivalu chorvátskej kultúry, nakoľko je podujatie náročné na zosúladenie jeho jednotlivých častí a zabezpečenie folklórnych súborov a účinkujúcich v rámci celého podujatia. Prvý deň sa začal seminárom na tému 25 rokov chorvátskej kultúry na Slovensku, na ktorej už vystúpili aj pozvaný hostia a folklórny súbor z Chorvátska v Múzeu chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi. Program prvého dňa pokračoval v Kultúrnej záhrade podujatím „Tradičné chorvátske jedlá a nápoje“, po ktorom sa v priestore amfiteátra uskutočnila prvá časť festivalového programu. Druhý deň bol zahájený tradičnou chorvátskou omšou v miestnom kostole a popoludní po slávnostnom prijatí pozvaných hostí a folklórnych súborov z domova i zahraničia sa uskutočnila druhá časť festivalového programu, popri ktorej sa uskutočnili aj niektoré sprievodné podujatia, ako napríklad výstava amatérskych fotografií z chorvátska, či prezentácia kulinárskych špecialít z Chorvátska..

Festival "Dobrodošli"


Samotná príprava Festivalu Dobrodošli sa začala už v minulom roku, nakoľko je podujatie náročné na zosúladenie jeho jednotlivých častí a zabezpečenie folklórnych súborov a účinkujúcich v rámci celého podujatia. V rámci samotného podujatia sa okrem festivalovej prehliadky na Hviezdoslavovom námestí uskutočnil aj alegorický sprievod folklórnych súborov s konskými záprahmi cez BA- Staré Mesto, Ba-Jarovce a BA –Čunovo. Okrem organizovania a zabezpečenia samotného kultúrneho programu predstavovalo mnoho úsilia aj zabezpečenie a organizovanie jednotlivých alegorických sprievodov mestskými časťami a historickým centrom Bratislavy v súčinnosti s orgánmi miestnej samosprávy a polície. Samotný festivalový program začal o 17:00 hodine na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a slávnostne ho otvorili Veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Jakša Muljačić, zástupca Európskej komisie na Slovensku, zástupca starostky BA - Staré Mesto p.Osuský a predseda CHKZS na Slovensku. Na viac ako troj hodinovom programe prerušenom alegorickým sprievodom sa zúčastnili chorvátske folklórne súbory z Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Slovenska.

Podupiranje hrvatskog folklora, kulture i jezika u Slovačkoj


Projekt je predvidjen za podupiranje aktivnosti pojedinih hrvatskih foklornih društava, hrvatskih kulturnih društava i hrvatske kazališne grupe u Slovačkoj. Preko projekta su financirane nastupe u Slovačkoj i inozemstvu i vježbanje novih programa pojedinih hrvatskih folklorno-umjetničkih udruga.

Projekt predstavlja financijsko podupiranje cijelogodišnje djelatnosti sljedeći hrvatskih udruga u Slovačkoj:

Dičja folklorna grupa „Grbarčieta“, iz Devinskoga Novoga Sela
Dičja folklorna grupa „Ljuljanka“, iz Hrvatskoga Jandrofa
Tamburica „Konjic“, iz Hrvatskoga Jandrofa i Čunova
Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof,
Pjevačko-tamburaško društvo „Hrvatanka“ iz Hrvatskoga Groba,
Muzičko-pjevački ansambl „Rosica“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Tamburaška grupe „Čunovski bećari“ iz Čunova,
Folklorna grupa „Črip“ iz Devinskoga Novoga Sela,
Hrvatska kazališna grupa u Slovačkoj iz Čunova i Hrvatskoga Jandrofa,
Hrvatskih kulturnih društava u Slovačkoj i Kluba mladih Hrvata,
Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj.

U glavnom ide za financiranje aktivnosti pojedinih društava, koje preko projekta osiguravaju njihovu mogućnost napravljati nove programe, i to preko novih muzičkih obrada starih hrvatskih pjesama i novih koreografija za društva, dalje se preko projekta financira prijevoz na njihove pojedine nastupe u Slovačkoj i inozemstvu.

U projektu su uključene i aktivnosti koje podupiraju podučavanje hrvatskog jezika, koje je organizirano preko pojedinih seoskih kulturnih društav i preku HKSS u naseljima i „Ljetnom školom hrvatskog jezika u Hrvatskoj“.

Projekt podupira i djelovanje hrvatske kazališne grupe u Slovačkoj, koja svaku godinu sprema hrvatski igrokaz i njega prezentira po hrvatskim mjestima u Slovačkoj i inozemstvu.

Dio projekta je orjentiran i na prezentaciju naše hrvatske nacionalne grupe preko našeg folklora, književnosti, historije i tradicionalnih proizvoda Hrvata u Slovačkoj, i to u Hrvatskoj, Slovačkoj i okolitim zemljama na raznim javnim hrvatskim kulturnim priredbama, kao naprimjer: „Lijepom našom“ u Šopronu(Sopron-HU), „Sajam gradišćanskih Hrvata“ u Borti(Oberwart-A), Koncert u priliki 20. godišnjice uzajamnog priznanja Republike Hrvatske i Republike Slovačke u Zagrebu, Svjetko nogonetno naticanje hrvatskih manjina u Vukovaru, festival „Po stazah naših Stari“ u Udbini itd..

Projekt predstavlja glavni izvor za financiranje prezentacije i djelovanja naše nacijonalne grupe preko svojih hrvatskih kulturnih udruga u Slovačkoj u 2013. godini i umogućuje obstanak i razvitak naše bogate i puno vridne hrvatske kulturne baštine Hrvata u Slovačkoj.

"Hrvatski dani" u hrvatski seli u SlovačkojČunovo

Kultúrne podujatie pre členov spolku a obyvateľov Čunova a blízkeho okolia, na ktorom vystúpili folklórne súbory: Čunovski Becári, KPD Kovač Lija z Vuhred zo Slovinska, Mužský zbor z Vuhredu zo Slovinska.


Chorvátsky Grob

Kultúrne podujatie tradične začínajúcim alegorickým sprievodom všetkých folklórnych súborov a to: Chorvatanka z Chorvátskeho Grobu, KUD Dr. A.BARAC - Grižane z Chorvátska, KPD Kovač Lija z Vuhred zo Slovinska, Mužský zbor z Vuhredu zo Slovinska, KUD Branimir z Benkovca z Chorvátska.


Jarovce

11.Festival zborov - Kultúrne podujatie , na ktorom vystúpili súbory : KUD Dr. A.BARAC - Grižane z Chorvátska, KPD Kovač Lija z Vuhred zo Slovinska, Mužský zbor z Vuhredu zo Slovinska, KUD Branimir z Benkovca z Chorvátska Mošonsko-Starogradski zbor z Maďarska, Tamburica Konjic, FS Ljuljanka a MJD-Jarovce.


Devínska Nová Ves

Kultúrne podujatie spojené s odborným seminárom na tému 300.rokov farnosť DNV a slávnostným koncertom v miestnom kostole.


Každý jednotlivý Chorvátsky deň bol okrem samotného kultúrneho programu aj tematický zameraný, čomu zodpovedali aj samotné sprievodné podujatia v rámci každého jednotlivého kultúrneho dňa. Sprievodnými podujatiami boli: odborným seminárom na tému 300.rokov farnosť DNV, výstava historických predmetov v Čunove . Na jednotlivých podujatiach vystupovali chorvátske súbory z doma aj zo zahraničia a jednotlivé podujatia navštívilo aj mnoho čestných hostí z domova a zahraničia na čele s veľvyslancom Chorvátskej republiky na Slovensku J.Muljačićom.

Književnost Hrvata u Slovačkoj


Projekt je predvidjen za podupiranje aktivnosti Hrvata u Slovačkoj na područku izdavanja hrvatskog časopisa i knjige na hrvatskom jeziku. Izdanvaje hrvatskih publikacija u Slovačkoj i njega podupiranje preko projekta predstavlja i puno autentičnih na starohrvatskom tzv.“gradišćanskohrvatskom“ jeziku ovim putem publiciranih tekstova, što predstavlja posebnu vridnost ovog projekta, nakoliko ide za varijantu hrvatskog jezika iz početka 16. stoljeća. Projekt predstavlja financiranje troškova za časopis Hrvata u Slovačkoj „Hrvatska rosa“, i to u glavnom honorare za pojedine referate i tekste na hrvatskom jeziku publicirane u časopisu. Časopis izhaja četire pute u godini i u proškoj godini 2012. je proslavio ovaj hrvatski časopis 12. godišnicu početka svoga izdavanja u Slovačkoj.

Preko projekta je financirano i izdanje knjge pjesmov na starom hrvatskom dijalektu iz Devinskoga Novoga Sela domaćega hrvatskoga pjesnika Joška Balaža iz Devinskoga Novoga Sela pod nazivom: „Vraćanje domom“. Ova publikacija izvan svoje umjetničke vridnosti prezentira i preko pojedinih u njoj pobliciranih pjesmov stanje hrvatskoga seoskoga dijalekta začuvanoga u selu u polovici 20. stoljeća.

Projek predstavlja važan izvor za financiranje hrvatskih publikácija u Slovačkoj i prezentacije jezične, historične i kulturne baštine Hrvata u Slovačkom na području hrvatske književnosti i pismene hrvatske kulture u Slovačkoj.

Večer folklóru Chorvátov na Slovensku


Projekt predstavuje pre jednotlivé chorvátske folklórne skupiny na Slovensku podporu ich celoročnej činnosti, a vlastný Galakoncert bol prezentáciou činnosti folklórnych skupín Chorvátov na Slovensku za rok 2013. Na záverečnom galakoncerte, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku sa zúčastnili aj čestný hostia, ako napr. Radkyňa Veľvyslanectva HR na Slovensku Ankica Vlašić, starostovia BA-Dúbravka, BA-Lamač, BA-Čunovo a Ba-Jarovce. Ide o významný projekt pre jednotlivé chorvátske folklórne skupiny na Slovensku, bez ktorého by tieto nemohli napredovať vo svojej činnosti, ktorou uchovávajú a prezentujú kultúru Chorvátov na Slovensku. Galakoncert sa teší každoročne veľkému záujmu verejnosti a tak tomu bolo aj v roku 2013.

Medzinárodný letný tábor detí a mládeže v Chorvátsku


Tábora sa zúčastnili deti a mládež od 10 do 16 rokov, v počte 80 osôb. Okrem výučby spisovného chorvátskeho jazyka pod odborným vedením jazykových pedagógov, spojenej so živou konverzáciou v prirodzenom jazykovom prostredí sa účastníci zdokonalili aj v hre na pôvodných chorvátskych ľudových nástrojov tamburiciach a naučili sa aj množstvo krásnych chorvátskych piesni a tancov, ktoré prezentovali aj na záverečnom rozlúčkovom koncerte a na vystúpení na 11.Festivale zborov v Jarovciach 1.9.2013. Voľný čas mimo výučby sa využil aj na nácvik piesní a prípravu spoločného programu, ktorým vyvrcholil spomínaný koncert.

Tvorivé dielne chorvátskej kultúry


Opakované každoročné stretávanie detí a mládeže v rámci projektu Tvorivé dielne podporujú a rozširujú osobnú komunikáciu. Pravidelne sa stretávajú s chorvátskym jazykom v rôznych situáciách a aktívne sa oboznamujú s kultúrnym dedičstvom svojich predkov. Výsledky projektu vo forme piesní a tanca sa prezentovali a prezentujú na každom vystúpení, ktoré každá zo zúčastnených skupín v priebehu roka absolvuje.

Časopis "Hrvatska Rosa"


Technické parametre:

NÁKLAD:
800 ks

PERIODICITA:
štvrť ročník

POČET ČÍSEL ZA ROK:
4

POČET DVOJČÍSEL ZA ROK:
0

FORMÁT:
A4

POČET STRÁN:
18

FAREBNOSŤ:
4 – farebná obálka aj vnútro

PREDAJNÁ CENA*:
nepredajné

POČET PREDPLATITEĽOV:
0

POČET ODBERATEĽOV:
členovia chorvátskych kultúrnych spolkov na Slovensku (Devínska Nová Ves, Jarovce, Čunovo, Chorvátsky Grob)

REMITENDA:
0

INFORMÁCIA O DODRŽANÍ PLÁNOVANÝCH PARAMETROV:
Všetky parametre boli dodržané v súlade so zmluvou

Časopis vychádzajúci štvrťročne propaguje a prezentuje jednotlivé podujatia organizované v rámci zväzových aktivít, upozorňuje na vydania publikácií zaoberajúcich sa životom chorvátskej menšiny a zachovávaním tradícií predkov. Má ambíciu pôsobiť ako prostriedok na zdokonaľovanie sa v ovládaní spisovného chorvátskeho jazyka na jednej strane a na strane druhej na zachovanie rozličných nárečových prvkov - archaizmov, vzácnych pre súčasných jazykovedcov.
"Hrvatski igrokaz" - Chorvátske menšinové divadlo


Chorvátske menšinové ochotnícke divadlo predstavilo svoj program tvorený predstavením divadelnej hry „Teta Mona iz Arizone“ v chorvátskom jazyku spojený s hudobným vystúpením tamburice „Konjic“ a detského tanečného súboru „Ljuljanka“. Predstavenie sa tešilo veľkému záujmu medzi príslušníkmi chorvátskej minoriti na Slovensku, o čom svedčí aj veľký počet divákov sledujúci obe predstavenia v Jarovciach a v Čunove nielen z týchto obcí, ale aj z ostatných chorvátskych obcí na Slovensku, ako napr. Devínskej Novej Vsi a Chorvátskeho Grobu. O úspechu predstavenia svedčí aj skutočnosť, že kvôli veľkému záujmu divákov sa predstavenie bude reprízovať 3.2.2014 v Bezenye v Maďarsku a 16.2.2014 v Devínskej Novej Vsi.
"Vráťanje domoum"


Opakované každoročné stretávanie detí a mládeže v rámci projektu Tvorivé dielne podporujú a rozširujú osobnú komunikáciu. Pravidelne sa stretávajú s chorvátskym jazykom v rôznych situáciách a aktívne sa oboznamujú s kultúrnym dedičstvom svojich predkov. Výsledky projektu vo forme piesní a tanca sa prezentovali a prezentujú na každom vystúpení, ktoré každá zo zúčastnených skupín v priebehu roka absolvuje.

Technické parametre:

NÁKLAD:
500 ks

TERMÍN VYSKLADNENIA:

23.11.2013

SPÔSOB ZABEZPEČENIA DISTRIBÚCIE:
Prostredníctvom CHKZS a jednotlivých miestnych spolkov

CENA PUBLIKÁCIE*:
nepredajná

DOSTUPNOSŤ V KNÍHKUPECTVÁCH:
nedostupná

POČET PREDANÝCH KUSOV V ROKU:
0 ks

FORMÁT:
A5

POČET STRÁN:
76

FAREBNOSŤ:
4+4

INFORMÁCIA O DODRŽANÍ PLÁNOVANÝCH PARAMETROV:
dodržané

Publikácia pôvodných básní v chorvátskom jazyku v nárečí z Devínskej Novej vsi autora Juro Baláža prezentuje širokej a odbornej verejnosti aktuálny stav chorvátskeho jazyka u príslušníkov miestneho chorvátskeho etnika v druhej polovici 20. storočia. Jednotlivé básne sú zaujímavé aj svojim obsahom, nakoľko opisujú život v rámci chorvátskej komunity na Slovensku v tomto období. Projekt predmetnej publikácie rozšíril okruh diel národnostných autorov v chorvátskom jazyku vydaných na Slovensku. O predmetnú publikáciu je veľký záujem ako z radov príslušníkov chorvátskeho etnika na Slovensku a v okolitých krajinách, tak aj u odbornej verejnosti v Chorvátsku. O významnosti tejto publikácie svedči aj skutočnosť, že na jej prezentácií 23.11.2013 v F-centre v Ba-DNV ju predstavovala prof.dr.sc.Sanja Vulić z Chorvátske, ktorá je popredným chorvátskym jazykovedcom. Na samotnej prezentácií sa zúčastnili aj významný hostia na čele s predstaviteľmi Chorvátskeho veľvyslanectva na Slovensku.

AKTUÁLNE | O NÁS | SPOLKY | ARCHÍV | GALÉRIA | PROJEKTY | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 by HKS | made by p6®